Tebliğin ilanla yapılacağı haller

İlanın şeklinin belirlenmesi

345 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, ilanın şeklinin belirlenmesinde vergi aslı ve cezasının toplamı değil, sadece vergi aslı dikkate alınacaktır. Tebligat tarihi ve tebligatla ilgili özellikli durumlara buradan ulaşılabilir.

Tebliğin ilanla yapılacağı haller

Tebliğin ilanla yapılacağı haller, ilgili vergi usul mevzuatında aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
  • Tebliğ muhatabının, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 101’inci maddesi kapsamında bilinen adresleri yoksa,
  • Vergi Usul Kanunun 101’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hallerinde, ilgili kişinin mernis/adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi yoksa,
  • Yabancı memleketlerde bulunan ve/veya ikamet edenlere tebliğ yapılmasına imkan yoksa,
  • Yukarıda sayılanlar nedenlerin dışındaki olaylar nedeniyle, başka bir şekilde tebliğ yapılmasına imkan yoksa, tebligatlar ilanla yapılır.