Şüpheli alacak karşılığı ayırma şartları

Şüpheli alacak ayırma

Şüpheli alacak karşılığı ayırma şartları çok ayrıntılı olup, genel olarak şartların büyük bir bölümüne aşağıda yer verilmiştir. Şüpheli alacaklar için şirket yapısı, tuttuğu defter çeşidi, alacağın durumu ve yapılan takip işlemleri vb. bir çok unsur bulunmaktadır. Şüpheli ticari alacaklarla ilgili ayrıntılı açıklamaya buradan ulaşılabilir.

Şüpheli alacak karşılığı ayırma şartları

  • Şüpheli alacak karşılığı ayırabilmek için ilgili tutarın daha öncesinde gelir ve hasılat hesaplarına yansıyan bir gelir olması gerekir.
  • Dava ve icra takibine başlanıldığı yıl karşılık ayrılması gerekir; bu dönemin öncesi veya sonrasında karşılık ayrılamaz (aksi yüksek yargı kararları mevcut)
  • Çek için bankalarca belirlenen garanti ödeme tutarlarına karşılık gelen tutarlar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.
  • 284 No.lu VUK tebliğine göre karşılık ayırabilmek için mahkemelerde davanın başlamış olması ve icra takiplerinde de borçlunun ödeme belgesini tebellüğ etmesi gerekir.
  • Karşılıklar KDV dâhil tutarlar üzerinden ayrılır; KDV’nin kayıtlara girmesi ve aynı zamanda beyan edilmesi zorunludur.
  • İflas masasına kayıt icra safhası olarak değerlendirilir.
  • Asıl alacağa bağlı olan veya alacak aslından doğan kur farkları içinde karşılık ayrılabilir.
  • Serbest meslek erbaplarının kazançları için tahsil esası geçerli olduğu için karşılık ayıramazlar.
  • Karşılık ayrılacak alacak için vade gelmiş olmalıdır; alacak iflas masasına kaydedilmeyle birlikte muaccel hale gelir.
  • Aciz vesikasına bağlı alacaklar için de tasarruf değeri üzerinden karşılık ayrılır.