Şartlı muafiyet sistemi nedir

Şartlı muafiyet sistemi nedir

Şartlı muafiyet sistemi nedir ve durumlarda şartlı muafiyet sistemi oluşur. Dâhilde işleme izin belgesi veya dâhilde işleme izni kapsamında ihraç edilmesi taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul ile değişmemiş eşya ile ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölge hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracata taahhüdün gerçekleşmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesine şartlı muafiyet sistemi denir.

Geri ödeme sistemi ve şartlı muafiyet sistemi farkı

Şartlı muafiyette vergisi teminata bağlanıp ihracat taahhüdünün ardından iade edilmektedir. Geri ödeme sisteminde ise vergi tahsil edilmekte ve sonrasında işletmeye katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç geri ödenmektedir.