Ödeme emrine itiraz nedir

Ödeme emrine itiraz nereye yapılır

Ödeme emrine itiraz, kurumlara (vergi dairesi dahil) yapılmaz. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesine (görevli mahkemeye dikkat edilmesi gerekir) ödeme emrine itiraz edilmesi gerekmektedir.

Ödeme emrine itiraz nedir

Ödeme emrine itiraz nedir ve nasıl yapılır. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 58’inci maddesine göre ödeme emrine itirazda, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığını veya kısmen ödediğini veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde (01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli, daha önce 7 gün) alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu (günümüzdeki karşılığı vergi mahkemesidir) nezdinde itirazda bulunmalıdır.

İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır; aksi halde itiraz edilmemiş sayılır. İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir. Ödeme emrinde bulunması gerekenlere buradan ulaşılabilir.

Haksız çıkma zammı

İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın ret edildiği miktardaki amme alacağı % 10 zamla birlikte tahsil edilir. Vergi mahkemelerinin bu konudaki kararları kesindir. Haksız çıkma zammı süresinde ödenmez ise haksız çıkma zammına gecikme zammı tatbik edilmez.

Borcun tamamına bu madde gereğince vaki itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde (01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli) mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vaki itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz. Haksız çıkma zammı, Anaya Mahkemesinin kararına istinaden iptal edilmiştir.