Münferit beyanname nedir

Münferit beyanname ile bildirilen gelirler

Münferit beyanname nedir ve münferit beyanname ile bildirilmek zorunda olan gelirler; Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesi, 82. maddenin tamamı, aynı Kanunun 75/6-8-9-10 fıkraları ile 75/2 deki komanditerlerin elde ettikleri gelirler münferit beyanname ile bildirilmek zorundadır.

Eğer gelirin tamamı telif ve patent hakki ise ve bu gelirlerin tamamından stopaj yapılmış ise münferit beyanname vermek ihtiyaridir.

Dar mükellefiyete tabi mükelleflerin geliri sadece tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iradi ise bunlar mezkur Kanunun 101. Maddeye göre beyan edilir. Ancak, bu kişilerin bu gelirleri yanında başka gelirleri de varsa yıllık beyanname verirler; bu gelirlerini de beyannameye eklerler.

Münferit beyanname nedir

Gelir vergisi kanununa göre dar mükellef olarak vergilendirilen ve aynı Kanunun 85. Maddesine göre yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergileri tevkif/stopaj yoluyla alınmamışların bildirildiği beyannameye münferit beyanname denir.