İşe başlama bildirimi nedir

İşe başlama bildirimi nasıl yapılır

İşe başlama bildirimi nedir ve işe başlama bildirimi nereye verilir. İşe başlama ilgili vergi dairesine verilecek olan “İşe Başlama Bildirimi” ile yapılır. Mükellefler ilgili vergi dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden elde edecekleri “İşe Başlama Bildirimini” doldurarak, varsa eklerini de ekleyerek, nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte bahse konu vergi dairesine başvuracaktır.

İşe başlama bildirimi nedir

Aşağıda yazılı olan mükellefler işe başlamayı ilgili vergi dairesine zamanında bildirmeye mecburdurlar:

  • Kurumlar Vergisi mükellefleri,
  • Vergiye tabi ticaret ve sanat erbapları,
  • Serbest meslek erbapları,
  • Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanunu’na göre tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettireceklerdir. Bu bildirimle birlikte, mükelleflerin işe başlama bildirimi görevini Ticaret Sicil Müdürlükleri yerine getirmiş olacaktır.

İşe başlama bildirimi ekleri

Yukarıda anlatıldığı üzere, mükellefler tarafından doldurulan işe başlama bildirimine kira sözleşmeleri, varsa faturalar ve diğer belgeler, serbest meslek erbapları için diploma fotokopisi veya ilgili odalardan aldıkları ruhsat vb. belgeler eklenecektir. İşe başlamayı bildirme ve vergi mükellefiyetinin açılması ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz. İşe başlama da aranan belgelerle ilgili bilgiye de bu linkten ulaşabilirsiniz.

İşe başlamanın ne olduğu ve işe başlamanın zamanında yapılmaması durumunda kesilecek cezaların ne olduğu ile ilgili olarak, ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.