Enflasyon muhasebesi nedir

Enflasyon muhasebesi nedir

Bilançolarda bulunan gayri nakdi kalemlerin/parasal olmayan kalemlerin, ortaya çıkan enflasyon neticesinde vergi idaresinin belirlediği düzeltme katsayısıyla çarpılması sonucunda, mali tabloların ait olduğu dönemdeki enflasyon kaynaklı satın alma gücü kayıplarının satın alma gücü cinsinden hesaplanması işlemine enflasyon düzeltmesi ve/veya enflasyon muhasebesi denir.

Enflasyon düzeltmesi şartları

Enflasyon düzeltmesine tabi şirketler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun geçici 33. maddesine göre, 31.12.2023 tarihli bilançolarını enflasyon düzeltme şartlarının oluşup olmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır. Bu şekilde enflasyon düzeltmesi/muhasebesi sonucu oluşan kar ve zararlar, geçmiş yıllar kar ve zarar hesabında muhasebeleştirilir. Mükelleflerin bu şekilde hesapladıkları karlar vergiye tabi tutulmaz; aynı zamanda bundan kaynaklanan zararlar geçmiş yıl zararı da sayılmayacaktır.

Enflasyon muhasebesi nedir ve nasıl yapılır

Bir şirketin bilançosunda ve/veya mali tablolarında bulunan parasal olmayan kalemlerin ve/veya iktisadi kıymetlerin, enflasyon nedeniyle ortaya çıkan ve açıklanan katsayılar üzerinden düzeltilmesi ve piyasa değerlerine ve/veya rayiç değerlerine göre güncellenmesiyle yapılır. Enflasyonun tanımına buradan ulaşılabilir.