Değer artış kazancı nedir

Gelir vergisi uygulamasında yedi farklı gelir unsuru tadadı olarak sayılmıştır. Bir olayın verginin şümulüne/kapsamına girebilmesi için bu yedi gelir unsurunun en az birine girmesi gerekir.

Değer artış kazancı istisnası

Değer artış kazançları için belirli şartlarda istisna öngörülmüş olup, Kanunun aradığı şartların varlığı halinde maliyet endekslemesi yapılabilmektedir.

Değer artış kazançlarının hesaplamasında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 81. maddesindeki durumlar dikkate alınmaz; aynı kanunun mükerrer 81. maddesine göre elde edilen para, ayınlar ve menfaatlerden yapılan maliyetler ile ödenen vergi, resim ve harçlarla satıcının uhdesinde kalmış giderler düşülür ve safi değere ulaşılır.

Değer artış kazancı nedir

Gelir vergisi uygulamasında yedi farklı gelir unsuru tadadı olarak sayılmıştır. Bir olayın verginin şümulüne/kapsamına girebilmesi için bu yedi gelir unsurunun en az birine girmesi gerekir.

Gelir vergisi kanununda sayılan yedi gelir unsurundan sonuncusu diğer kazanç ve iradlar olup bunun ilki de değer artış kazancıdır.

Bu kapsamda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. Maddesinde belirtilmiş olan malların ve hakların elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak hüküm altına alınmıştır.

Değer artış kazanç gelirinde muafiyet yok, fakat istisna vardır.

Değer artış gelirinin istisna şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Değer artış gelirinin endeksleme şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.