Zamanaşımı kavramı

Zamanaşımı gerek ceza hukuk gerekse de vergi hukukunda düzenlenmiş kavramlardır. Vergi hukukunda bulunan zaman aşımı kavramı ise tahakkuk zamanaşımı ve tahsil  zamanaşımı olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Yine zamanaşımını kesen ve durduran haller ayrı ayrı açıklanmıştır. Tahsil zamanaşımı kavramına buradan ulaşılabilir.

Zamanaşımı eksik borç ilişkisi

Vergi hukukunda bulunan zamanaşımı halleri, Türk Ceza Hukuku açısından hüküm ifade etmeyip, vergi hukuku açısından geçerlidir. Zamanaşımına uğrayan borç hukuken eksik borç nitelinde olup, ilgili kişiler söz konusu borçları ödemek zorunda değildir. Ancak, zamanaşımına uğrayan borç ödenirse bu kabul edilir ve geri ödenmez. Ceza kesmede zamanaşımı nedir, ceza kesmede zamanaşımı ne zaman başlar.

Ceza kesmede zamanaşımı nedir

Ceza kesmede zamanaşımı kavramı, kesilen vergi cezalarıyla ilgili olup, aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmeyecektir:
  • Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını veya hesap dönemini takip eden yılın birinci gününden; Vergi Usul Kanunu’nun 353 ve mükerrer 355 inci maddeleri uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında ise usulsüzlüğün yapıldığı yılı  veya dönemi takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl içinde. (114 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.)
  • Usulsüzlükte ise usulsüzlüğün yapıldığı yılı veya dönemi takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl; ancak, mezkur Kanunun 336’ncı maddesine göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek cezalar ise vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilecektir. Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olacaktır.