Bütçe ilkeleri nelerdir

Bütçelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflenmelidir.

Bütçenin uygulanması

Bütçe ilkeleri nelerdir ve bütçe nasıl uygulanır. 5018 sayılı Kanun kapsamında bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır.

Bütçe ilkeleri nelerdir

 • Bütçelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflenmelidir.
 • Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.
 • Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
 • Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.
 • Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.
 • Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.
 • Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.
 • Gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
 • Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.
 • Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.
 • Bütçeler, program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır.
 • Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.
 • Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
 • Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz